Cuộc thi trực tuyến “Cán bộ công đoàn ngân hàng hiểu biết pháp luật, vững tin hội nhập”

Cập nhật : 06/05/2022
Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Nghị quyết số 4b/NQ- CĐNH ngày 30/9/2019 của Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (01/4/1993 - 01/4/2023) và chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (Công đoàn NHVN) tổ chức cuộc thi trực tuyến “Cán bộ công đoàn ngân hàng hiểu biết pháp luật, vững tin hội nhập” trên website Công đoàn NHVN. 
Cuộc thi được tổ chức nhằm:
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nâng cao kiến thức về pháp luật lao động... qua đó giúp cho cán bộ công đoàn tích lũy kiến thức nhằm thực tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
- Là hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về chế độ chính sách liên quan đến người lao động, về tổ chức, hoạt động Công đoàn đến cán bộ làm công tác công đoàn; để góp phần đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng của đội ngũ cán bộ công đoàn, từng bước nâng cao trình độ nhận thức và năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công đoàn trong thời kỳ mới.
- Cuộc thi nhằm đổi mới linh hoạt phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với thực tiễn; với tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức Công đoàn NHVN, số điện thoại 024 38513168/69 - số máy lẻ 220, 221, 222 
Ban tổ chức